Międzywydziałowy Konkurs Krasomówczy II Edycja
Dodane przez temida dnia Maj 04 2013 11:25:30

Główny Koordynator Konkursu Aleksandra Narowska

kontakt: aleksandranarowska@wp.pl ; numer telefonu: 605 202 307

 

Koordynator ds. kontaków z mediami Magdalena Szybowska

kontakt: magdalenaszybowska@wp.pl ; numer telefonu: 695 534 964

 

 

Koordynator ds. technicznych Kokursu Małgorzata Pańczyk

konktakt: mpanczyk1@o2.pl ; numer telefonu: 516 329 795

 

Z Regulaminem Konkursu zapoznać się można przy użyciu opcji " czytaj więcej "


Rozszerzona zawartość newsa

 

 

 

 

Regulamin Międzywydziałowego Konkursu Krasomówczego

 

 

§ 1

 

Organizatorami Międzywydziałowego Konkursu Krasomówczego są: Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim oraz działające na Wydziale Koło Naukowe Prawników „ Temida ”.

 

§ 2

Konkurs odbywa się w Auli Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim.

 

§ 3

 

1. W konkursie biorą udział studenci prawa z: Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Jana Pawła II w Lublinie, Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Gospodarce KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli oraz Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim.

2. Maksymalna liczba uczestników z każdego Wydziału nie może wynosić więcej niż 6 osób.

3. Do konkursu zostaną dopuszczeni uczestnicy wyłonieni z poszczególnych Wydziałów w sposób przyjęty na danym Wydziale.

4. Zgłoszenia do Konkursu odbywają się przy pomocy formularza elektronicznego do dnia 20 maja 2013 r.

 

§ 4

 

1. Podstawą wystąpień są przygotowane przez Organizatorów kazusy opracowane na podstawie spraw sądowych z zakresu prawa karnego, cywilnego i administracyjnego.

2. Jedna sprawa przedstawiana jest przez 2 osoby występujące w przeciwnych rolach procesowych.

3. W przypadku nieparzystej liczby uczestników osoba, dla której zabraknie przeciwnika procesowego przedstawi sprawę indywidualnie.

 

§ 5

 

1.Losowanie kazusów konkursowych odbędzie się dnia 21 maja 2013 r. o godzinie 13:00 w Auli im. Ks. Idziego Radziszewskiego Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim.

2.Uczestnicy Konkursu, dobrani przez siebie w pary, losują kazusy według zasady: jeden kazus dla jednej pary.

3. W razie niemożliwości przybycia uczestników bądź ich przedstawiciela kazusy zostaną rozlosowane przez Komisję, w skład której wchodzi Dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim oraz przedstawiciel studentów.

 

§ 6

 

1.Wystąpienie uczestnika polega na wygłoszeniu końcowego przemówienia strony przed zamknięciem rozprawy w postępowaniu przed sądem I instancji.

2.W sprawach karnych uczestnicy mają ponadto prawo do przedstawienia repliki.

3.Jeśli repliki będą miały miejsce podlegają osobnej ocenie w kategorii: najlepsza replika.

4.Wystąpienie nie może trwać dłużej niż 15 minut, a replika nie może być dłuższa niż 5 minut.

5.Odpowiedzialną za przestrzeganie limitów czasowych jest osoba prowadząca Konkurs.

 

§ 7

 

1.Podczas wystąpienia uczestnik może korzystać z: tekstów ustaw, komentarzy, zbiorów orzeczeń, notatek własnych.

2.Wystąpienie nie może polegać na odczytaniu wcześniej przygotowanego tekstu. Naruszenie tej zasady powoduje dyskwalifikację uczestnika.

3.Przemówienie musi obejmować ustosunkowanie się do stanu faktycznego i prawnego sprawy.

4.Replika wygłaszana w sprawie karnej musi stanowić ustosunkowanie się do argumentów przedstawianych przez przeciwnika procesowego, w przeciwnym wypadku nie będzie ona brana pod uwagę przy wyborze najlepszej repliki.

 

§ 8

 

1.Uczestników Konkursu ocenia Jury składające się z: pracowników naukowych wymienionych w §3 Wydziałów Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła, przedstawicieli praktyki prawniczej oraz przedstawiciela Koła Naukowego Prawników „ Temida ”.

2.Skład oraz Przewodniczącego Jury wyznaczają Organizatorzy.

3.Głosowanie odbywa się na zarządzenie Przewodniczącego Jury w sposób jawny.

4.W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Jury.

 

§ 9

 

Kryteria oceny wystąpień:

a. poprawność kwalifikacji prawnej oraz argumentacji,

b. logika uzasadnienia,

c. retoryka,

d. kultura języka,

e. ogólne wrażenie.

 

§ 10

 

1.Przynajmniej trzech najlepszych uczestników Konkursu zostaje uhonorowanych nagrodami.

2.W przypadku prezentacji replik, najlepszej replice może zostać przyznana nagroda.

 

§ 11

 

Wszelkie wątpliwości co do stosowania niniejszego Regulaminu rozstrzygają:

a. w fazie przygotowań do Konkursu – Organizatorzy.

b. w czasie trwania Konkursu – Przewodniczący Jury.

 

§ 12

 

Podczas trwania Konkursu powyższy Regulamin nie może ulec zmianie, jeżeli Konkurs rozpoczął się według jego przepisów.